Onze leveringsvoorwaarden

Onze leveringsvoorwaarden
Vastgesteld door:
De Ondernemersorganisatie Schoonmaak
Leveringsvoorwaarden

en Bedrijfsdiensten (OSB)
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.
b. Partijen:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden
worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon
ten
behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die
werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen. (Zie ook: Algemene Voorwaarden van Onderaanneming.)
2. Aannemer: de natuurlijke of rechtspers
oon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever
werkzaamheden uitvoert.
c. Werkprogramma:
een formulier waarop de aannemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk met
vermelding van plaat
s, tijd en frequentie van de verschillende soorten werkzaamheden.
d. Object:
het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.
Artikel 2 Offerte
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
Artikel 3 Opdrachtbe
vestiging
a. Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de
opdrachtbevestiging plus het werkprogramma, mag de aannemer er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met
opdrachtbevestiging en wer
kprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst
van de opdrachtbevestiging en het werkprogramma de aannemer middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op
de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor
de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma te zijn
akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden
wordt begonnen.
Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in
artikel 6 lid b en artikel 9 lid c van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door
partijen schrif
telijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.
Artikel 5 Onderaanneming
a. De aannemer zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel
of
gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwaswerkzaamheden en/of éénmalige
werkzaamheden.
b. De aannemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien glazenwaswerkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden
door derden zullen worden verricht.
c. Voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de Algemene Voorwaarden van Onderaanneming van toepassing.
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma
worden uitgevoerd.
b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaas
t ook
uitgevoerd kunnen worden, kan de aannemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar ei
gen inzicht wijzigen.
Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien het aldus gewijzigde werkprogramma tenminste een vergelijkbare kwaliteit
garandeert én de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
c. Indien het de aannemer tijdens de uitvoe
ring van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het
werkprogramma noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard gaan met een prijsaanpassing, zal die
prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en
met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
d. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen

niet zijnde
christelijke of nationale feestdagen

van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling i
ntredende bijzondere omstandigheden
zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, danwel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde
worden afgeweken.
Artikel 7 Contractnaleving en controle
a. Indien gedurende de looptijd van de
overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van het
werkprogramma in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, of indien de opdrachtgever aan
de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk
overeengekomen kwaliteitsnormerings

en

controlesysteem constateert, dat
het resultaat van de uitvoering van het werkprogramma duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de
opdrachtgever de aannemer onverwijld schriftelijk in kennis stel
len van de door hem geconstateerde afwijking(en).
b. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:
1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
2. een redelijke termijn waarbinnen de aan
nemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
c. Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt
hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellij
k en zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden.
1

3
De opdrachtgever zal de aannemer van de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven in kennis stellen.
Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zij
n, indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die
door de opdrachtgever aan de aannemer gemeld is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking
van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van
de opdrachtgever en de aannemer een zodanige
afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.
Artikel 8 Hulpmiddelen
a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp

en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs
inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp

en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
b. In afwijking van het hi
erboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de uitvoering van het werkprogramma
benodigde water, electriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het
object is het de aannemer toegestaan
kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve
van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
c. In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor
materiaalopsl
ag, uitsluitend voor gebruik door de aannemer, kosteloos ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is
gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van de aannemer, die in haar
ruimte wordt gebruikt en op
geslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle
maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de
schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmidde
len en machines blijven eigendom van de aannemer. De
opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van de aannemer eraan mee te werken, dat de aannemer bedoelde
goederen terug kan nemen.
d. In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van
het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten
kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.
Artikel 9 Prijs
a. De prijs is gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of
opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.
b. Indien in de in lid a. v
an dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer
prijsaanpassingen
noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
c. Indien tijdens de
looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon

en/of andere kosten van de aannemer,
tengevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van
overheidswege van een dwingend kara
kter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen,
materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden.
Artikel 10 Betaling
a. Facturering zal plaatsvinden op de in de offer
te genoemde tijdstippen. Indien in de offerte hierover niets nader is geregeld,
vindt facturering plaats uiterlijk in de derde week van of de kalendermaand of van de vierwekelijkse periode. Betaling dient
te
geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
b.
Indien betaling nà deze termijn geschiedt zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
c. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen
aan de betalingsverplichtingen.
d. Alle k
osten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
e. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende)
vorderingen op de aannemer te verrekenen.
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
Wanneer de aannemer goederen aan de opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden,
behoudt de aannemer zich de eigendom van de goederen voor, totdat d
e op de goederen betrekking hebbende rekeningen
door de opdrachtgever zijn betaald. De aannemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet
verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door h
aar aan de opdrachtgever gezonden
rekeningen zal zijn verstreken.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
a. De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van
personeel van de opdrachtgever, wanneer die
schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van de
aannemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die
aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.134
.000 per gebeurtenis. Boven € 1.134.000 is de
aannemer niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de aannemer een
ander maximumbedrag overeengekomen (zie lid b van dit artikel).
b. Bij het aangaan van
de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de
aansprakelijkheid van de aannemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of
onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris,
personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt
toegebracht, op een hoger bedrag dan € 1.134.000 doch niet meer dan € 2.500.000 per gebeurtenis wordt vastgesteld. De
meerkosten die de aannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding
van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders
overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
c. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor de aannemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum
aansprakelijk is, blijft bepe
rkt tot de directe materiële schade en letselschade. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor
vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels
vergoed.
d. De aannemer heeft een aansprak
elijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande
leden bedoelde aansprakelijkheid.